Tại sao phải lắp tụ bù cho công ty, nó thật sự mang lại lợi ích gì

Thảo luận trong 'Điện tử - Gia dụng' bắt đầu bởi dailymaylanh, 28/12/17.

 1. dailymaylanh

  dailymaylanh New Member

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  0
  Bù công su?t ph?n kháng cho lu?i di?n h? th?


  Là ngu?i qu?n lý doanh nghi?p, cán b? qu?n lý h? th?ng di?n… chúng ta d?u bi?t hóa don ti?n di?n hàng tháng ngoài s? ti?n ph?i tr? có don v? là KWh, còn ph?i tr? ti?n cho hóa don có don v? là Kvarh. N?u nhu h? th?ng di?n c?a chúng ta có h? s? cos phi nh? hon 0.85 mà chua du?c l?p t? bù ho?c l?p t? bù r?i nhung không dáp ?ng du?c nhu c?u.

  Xem >>> C?m bi?n áp su?t Schneider

  V?y t?i sao ph?i l?p t? bù h? th?? L?i ích c?a vi?c l?p t? bù h? th? mang l?i?

  ? dây chúng ta không bàn lu?n sâu v? phuong di?n k? thu?t, chúng ta t?m hi?u h? s? cos phi c?a h? th?ng di?n trong nhà máy ph?i d?t trên 0.85 là theo qui d?nh c?a ngành di?n l?c. Còn vi?c l?p d?t t? bù h? th? s? mang l?i l?i ích th? nào, m?i b?n tham kh?o các ý sau:

  L?p t? bù công su?t ph?n kháng hay tr? ti?n (ch?u ph?t) cho Ði?n L?c

  Ti?n ph?t th?c ch?t là ti?m mua di?n nang ph?n kháng. Hi?n nay d?ng h? th? h? m?i mà di?n l?c l?p d?t cho các nhà máy hi?n th? 3 lo?i công su?t: công su?t th?c P (Kw), công su?t ph?n kháng Q (Kvar), công su?t bi?u ki?n S (KVA). Ð?i v?i h? dân thì tính ti?n trên công su?t P (KWh), còn các doanh nghi?p do s?n lu?ng tiêu th? l?n nên ph?i tr? thêm công su?t ph?n kháng (công su?t ?o) Q (Kvar).

  Có 2 l?a ch?n d? tr? ti?n cho ph?n s? d?ng công su?t này

  1. Tr? ti?n tr?c ti?p cho di?n l?c, ti?n này thu?ng du?c g?i là “ti?n ph?t” (theo tôi hi?u tru?c dây các công to di?n không hi?n th? công su?t Q, do dó ngu?i s? d?ng không th?y du?c lu?ng công su?t Q mình sài mà v?n ph?i tr? ti?n nên g?i là “ph?t”)

  2. L?p d?t t? bù công su?t t?i ch?. B?n ch?t c?a t? bù gi?ng nhu m?t máy phát di?n, nhung nó phát công su?t ph?n kháng Q

  Khi nào thì nên l?p t? bù?

  Theo qui d?nh c?a di?n l?c khi h? th?ng tiêu th? c?a b?n có cos phi <=0.85 thì lu?ng Q tiêu th? b?t d?u du?c tính ti?n


  M?t VD sau b?n s? hình dung du?c ti?n ph?i tr? cho công su?t Q

  Ví d? b?n có m?t thi?t b? di?n công su?t 100kW, Cos phi = 0.80, m?i ngày ch?y 10h. Ta s? có nh?ng s? li?u nhu sau:

  Ði?n nang s? d?ng trong 1 gi?: 100kW * 1h = 100kWh

  Ði?n nang s? d?ng trong 1 ngày (10 gi?): 100kW * 10h = 1,000kWh

  Ði?n nang s? d?ng trong 30 ngày: 1,000kWh * 30 ngày = 30,000kWh

  T? l? tr? thêm ti?n mua di?n nang ph?n kháng: 6.25% (qui d?nh ngành di?n)

  Gi? s? b?n s? d?ng di?n cho s?n xu?t và ch? s? d?ng trong th?i gian bình thu?ng.

  Theo b?ng giá di?n t? 01/07/2012:

  Ti?n mua di?n nang tác d?ng: 30,000kWh * 1,278 VND/kWh = 38,340,000VND

  Ti?n mua di?n nang ph?n kháng: 38,340,000VND * 6.25% = 2,396,250VND

  Nhu v?y, n?u tính toán bù phù h?p, b?n có th? “né” du?c ti?n ph?t m?i tháng kho?ng 2,400,000VND.

  N?u bù thì b?n ph?n d?u tu chi phí. Vì trong ví d? này tôi ch? có 1 thi?t b? di?n nên ch? c?n mua t? bù và bù tr?c ti?p vào thi?t b? di?n là du?c. Ð? nâng t? Cos phi t? 0.8 => 0.9 trong ví d? trên ta c?n 25kVar. Giá d?u tu hi?n t?i kho?ng 1,000,000VND. Nhu v?y ch? 1/2 tháng ta dã l?y l?i v?n.


  Bù công su?t ph?n kháng gi?m t?n hao công su?t

  Gi?m t?n th?t công su?t trên du?ng dây truy?n t?i:

  Ta th?y r?ng ph?n t?n hao công su?t do 2 thành ph?n t?o ra.

  Thành ph?n do công su?t tác d?ng thì ta không th? gi?m, nhung thành ph?n do công su?t ph?n kháng thì ta hoàn toàn có th? gi?m du?c. K?t qu? là gi?m t?n hao công su?t ph?n kháng d?n d?n gi?m t?n th?t công su?t bi?u ki?n. Nói nôm na ra là gi?m ti?n di?n. V?y tru?ng h?p này t? bù phát huy tác d?ng nhu khi nào? Khi du?ng dây c?a chúng ta kéo quá xa. Công to nhà nu?c l?i tính ? d?u tr?m. Tru?ng h?p này ta nên bù g?n nhu t?i da 0.95 d? gi?m t?n th?t di?n nang.

  [​IMG]

  Xem >>> http://khanghuan.com/thiet-ke-lap-dat-he-thong-may-bom-thong-minh.html


  Bù công su?t ph?n kháng gi?m s?t áp

  Gi?m t?n th?t di?n áp trên du?ng dây truy?n t?i :

  Ta th?y r?ng ph?n t?n th?t di?n áp do 2 thành ph?n t?o ra. Thành ph?n do công su?t tác d?ng thì ta không th? gi?m, nhung thành ph?n do công su?t ph?n kháng thì ta hoàn toàn có th? gi?m du?c.

  V?y tru?ng h?p này phát huy tác d?ng nhu khi nào? Khi du?ng dây c?a chúng ta kéo quá xa, di?n áp cu?i du?ng dây s?t gi?m nhi?u làm d?ng co không kh?i d?ng du?c, phát nóng nhi?u, d? cháy.

  Tru?ng h?p này b?n nên bù d?n 0.98 ho?c 1. N?u b?n dã t?ng s? d?ng máy bom ? cu?i ngu?n này s? hi?u di?n áp tang thêm du?c vài volt có ý nghia th? nào

  Bù công su?t ph?n kháng giúp tang kh? nang mang t?i c?a du?ng dây

  Dòng di?n ch?y trên du?ng dây g?m 2 thành ph?n: tác d?ng và ph?n kháng. N?u ta bù ? cu?i du?ng dây thì dòng ph?n kháng s? b?t. V?y thì ta có th? cho phép du?ng dây t?i thêm dòng tác d?ng, don gi?n th? thôi

  Bù công su?t ph?n kháng giúp tang công su?t th?c máy bi?n áp

  Xem thêm >>> Bi?n t?n


  Công Ty TNHH M?t Thành Viên K? Thu?t Khang Huân

  Tr? s? chính: 12/5C KP Nhi Ð?ng 2, Phu?ng Di An, Th? Xã Di An, T?nh Bình Duong

  Show room: 4A/34 St.1 – Trung Tâm Hành Chính Di An, Di An – Bình Duong

  Ði?n Tho?i: 0650 3736679

  Fax: 0650 3796512

  Email: hoanguyen@khanghuantech.com
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này