Cơ quan nào thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Thảo luận trong 'Rao vặt sinh viên' bắt đầu bởi moitruong1412, 10/5/17.

 1. moitruong1412

  moitruong1412 Active Member

  Bài viết:
  202
  Đã được thích:
  0
  Điều 1. các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

  hạ tầng cung cấp, kinh doanh, nhà cung cấp, công ty đã đi vào sản xuất trước ngày 01 tháng 4 năm 2015, tính chất tương đương sở hữu đối tượng phải lập Thống kê giám định tác động môi trường được quy định tại Khoản một Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không mang quyết định phê duyệt Báo cáo thẩm định ảnh hưởng môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành cố nhiên Thông tư này.

  [​IMG]
  Điều hai. giấy má buộc phải đánh giá, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết::

  một. (01) văn bản yêu cầu đánh giá, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo loại quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
  hai. (07) bản đề án bảo kê môi trường chi tiết theo loại quy định tại Phụ lục 3 ban hành đương nhiên Thông tư này.
  3. (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án bảo kê môi trường chi tiết.

  Điều 3. đánh giá ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

  1. Trong giai đoạn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, chủ hạ tầng với phận sự gửi văn bản dĩ nhiên tóm lược các nội dung chính của đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết theo loại quy định tại Phụ lục 4 ban hành tất nhiên Thông tư này tới Ủy ban quần chúng thị trấn, xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban quần chúng. # cấp xã) nơi thực hiện phân phối, buôn bán, nhà cung cấp của hạ tầng để xin quan điểm thẩm định.
  hai. Trong thời hạn mười (10) ngày làm cho việc, diễn ra từ ngày nhận được văn bản của chủ hạ tầng, Ủy ban quần chúng cấp phố với văn bản trả lời theo loại quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp, Ủy ban dân chúng cấp thị trấn được tham mưu không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ hạ tầng thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết.

  3. Trường hợp nhu yếu, Ủy ban quần chúng. # cấp xã bắt buộc chủ hạ tầng doanh nghiệp đối thoại mang đại diện cộng đồng dân cư trên khu vực về nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết; chủ hạ tầng mang phận sự cử đại diện với thẩm quyền tham gia hội thoại.

  4. những trường hợp chẳng phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết gồm:

  a) cơ sở vật chất nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kỹ thuật cao, cụm công nghiệp, khu buôn bán, nhà sản xuất hội tụ đã được cơ quan mang thẩm quyền duyệt y Báo cáo giám định tác động môi trường hoặc đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết;

  b) cơ sở vật chất nằm trên lãnh hải chưa xác định cụ thể được bổn phận điều hành hành chính của Ủy ban dân chúng cấp xã;

  c) cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

  Điều 4. Thẩm quyền giám định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giám định, phê duyệt đề án bảo kê môi trường chi tiết của hạ tầng với quy mô, thuộc tính tương đương mang đối tượng phải lập Con số giám định tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành hẳn nhiên Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trừ các cơ sở vật chất thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

  2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng công ty thẩm định, phê chuẩn đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết của hạ tầng khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng và cơ sở thuộc quyền quyết định, thông qua của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này.

  3. các Bộ, cơ quan ngang Bộ doanh nghiệp thẩm định, thông qua đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết của cơ sở vật chất thuộc quyền quyết định, phê chuẩn của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản một, 2 và 4 Điều này.

  4. Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban quần chúng cấp tỉnh) doanh nghiệp thẩm định, chuẩn y đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở trên khu vực của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản một, 2, 3 Điều này.

  Điều 5. giám định, ưng chuẩn và thời hạn thẩm định, ưng chuẩn đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết

  một. thẩm định, duyệt y đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết bao gồm các hoạt động sau đây:

  a) kiểm tra, giám định tính hợp thức và phần đông của hồ sơ đề nghị giám định, chuẩn y đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết. Trường hợp ko đúng quy định, trong thời hạn ko quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan với thẩm quyền thẩm định, chuẩn y thông tin bằng văn bản cho chủ hạ tầng để hoàn thiện;

  b) thành lập đoàn kiểm tra thực tiễn công việc kiểm soát an ninh môi trường tại cơ sở vật chất. Thành phần đoàn rà soát gồm: đoàn trưởng là đại diện của cơ quan giám định, thông qua đề án, trường hợp nhu yếu với một (01) phó trưởng đoàn; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện phân phối, buôn bán của cơ sở (trường hợp đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Bộ, cơ quan ngang Bộ đánh giá, phê duyệt) và các chuyên gia về môi trường, lĩnh vực can hệ tới loại hình hoạt động của cơ sở. Quyết định thành lập đoàn rà soát theo dòng quy định tại Phụ lục 6 ban hành dĩ nhiên Thông tư này.

  Nội dung kiểm tra: kiểm tra thực tại công việc bảo kê môi trường tại cơ sở; đo đạc, lấy loại Đánh giá để kiểm chứng số liệu trong trường hợp nhu yếu. Việc kiểm tra được tiến hành lúc với sự tham dự của ít ra 2 phần ba (2/3) số lượng thành viên đoàn kiểm tra, trong chậm triển khai phải với trưởng đoàn hoặc phó trưởng đoàn (khi được trưởng đoàn ủy quyền) và với mặt của đại diện sở hữu thẩm quyền của hạ tầng. Thành viên đoàn kiểm tra phải sở hữu bản nhận xét về đề án bảo vệ môi trường chi tiết của hạ tầng. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản kiểm tra. Bản nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra và biên bản rà soát theo chiếc quy định tại Phụ lục 7, Phụ lục 8 ban hành hẳn nhiên Thông tư này;

  c) Thu thập các thông tin can dự tới cơ sở và đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết của cơ sở; tổng hợp, xử lý quan điểm của những cơ quan, chuyên gia với can hệ (nếu có);

  d) thông báo bằng văn bản cho chủ hạ tầng về kết quả đánh giá đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo một (01) trong ba (03) trường hợp sau: phê duyệt không cần chỉnh sửa, bổ sung lúc đông đảo thành viên tham gia đoàn rà soát sở hữu bản nhận xét đồng ý phê duyệt không cần chỉnh sửa, bổ sung; ưng chuẩn với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung hẳn nhiên yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung khi có chí ít 2 phần ba (2/3) số thành viên tham gia đoàn rà soát mang bản nhận xét đồng ý phê duyệt hoặc phê duyệt sở hữu điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; ko chuẩn y lúc mang trên một phần ba (1/3) số thành viên tham dự đoàn kiểm tra mang bản nhận xét ko ưng chuẩn (nêu rõ lý do).

  đ) công ty kiểm tra nội dung đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết đã được chủ cơ sở vật chất hoàn thiện;

  g) duyệt y đề án bảo vệ môi trường chi tiết, dòng quyết định thông qua quy định tại Phụ lục 9 Thông tư này.

  2. Sau lúc nhận được thông tin kết quả giám định quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, chủ cơ sở vật chất mang trách nhiệm:

  a) Trường hợp đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết được duyệt y không cần chỉnh sửa, bổ sung: gửi ba (03) bản đề án bảo kê môi trường chi tiết theo quy định tại Khoản hai Điều 4 Thông tư này mang đóng dấu giáp lai tới cơ quan thẩm định để phê duyệt;

  b) Trường hợp đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết được chuẩn y có điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: chỉnh sửa, bổ sung đề án theo buộc phải và gửi ba (03) bản đề án theo quy định tại Khoản hai Điều 4 Thông tư này với đóng dấu giáp lai hẳn nhiên một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan với thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày khiến việc, tính từ lúc ngày thông tin của cơ quan đánh giá, phê duyệt;

  c) Trường hợp đề án bảo kê môi trường chi tiết ko được thông qua: lập lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi cơ quan sở hữu thẩm quyền để thẩm định, duyệt y. Thời hạn đánh giá lại đề án bảo kê môi trường chi tiết thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

  3. Thời hạn đánh giá, phê duyệt đề án bảo kê môi trường chi tiết được quy định như sau:

  a) Tối đa bốn mươi (40) ngày khiến việc, bắt đầu từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối mang đề án thuộc thẩm quyền đánh giá, phê chuẩn của cơ quan quy định tại các Khoản 1, hai, 3 Điều 6 Thông tư này;

  b) Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, bắt đầu từ ngày nhận được đủ giấy tờ hợp lệ đối mang đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê chuẩn của cơ quan quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư này;

  c) Thời hạn quy định tại các điểm a, b Khoản này ko bao gồm thời kì chủ cơ sở hoàn thiện giấy tờ theo quy định tại Điểm b Khoản hai Điều này.

  Điều 6. Ký, đóng dấu công nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  1. Sau khi sở hữu quyết định chuẩn y đề án bảo kê môi trường chi tiết, cơ quan với thẩm quyền thẩm định, ưng chuẩn ký, đóng dấu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của đề án theo chiếc quy định tại Phụ lục 10a ban hành dĩ nhiên Thông tư này.

  2. nghĩa vụ của cơ quan giám định, phê duyệt:

  a) Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi 1 (01) bản quyết định duyệt y đương nhiên đề án bảo kê môi trường chi tiết đã được duyệt cho chủ cơ sở; gửi một (01) quyết định thông qua đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở vật chất có hoạt động phân phối, kinh doanh, dịch vụ;

  b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi quyết định duyệt y và đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết đã được ưng chuẩn theo quy định riêng của an ninh, quốc phòng;

  c) Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi một (01) bản quyết định chuẩn y hẳn nhiên đề án bảo kê môi trường chi tiết đã được thông qua và công nhận cho chủ cơ sở; gửi quyết định thông qua đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở có hoạt động cung cấp, buôn bán, dịch vụ;

  d) Ủy ban quần chúng cấp thức giấc gửi 1 (01) bản quyết định ưng chuẩn dĩ nhiên đề án bảo kê môi trường chi tiết đã được chuẩn y và công nhận cho chủ cơ sở; gửi quyết định duyệt y đề án bảo kê môi trường chi tiết cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban dân chúng huyện, thị xã, quận (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban quần chúng. # cấp thị trấn nơi cơ sở sở hữu hoạt động cung ứng, kinh doanh, nhà sản xuất.

  3. Sở Tài nguyên và Môi trường sao lục quyết định duyệt đề án bảo kê môi trường chi tiết do những Bộ, cơ quan ngang Bộ chuẩn y và gửi cho Ủy ban quần chúng cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp thị trấn nơi cơ sở với hoạt động cung cấp, kinh doanh, dịch vụ.

  Điều 7. thực hành đề án bảo vệ môi trường chi tiết sau khi được phê chuẩn đối có cơ sở chưa hoàn tất những dự án bảo kê môi trường

  1. bổn phận của chủ cơ sở:

  a) đầu cơ, xây lắp, cải tạo dự án kiểm soát an ninh môi trường bảo đảm xử lý chất thải đạt quy chuẩn công nghệ quốc gia về môi trường trong thời hạn đã được quy định tại quyết định phê chuẩn đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

  b) Báo cáo bằng văn bản tiến độ thực hiện đề án bảo kê môi trường chi tiết theo thời hạn quy định tại quyết định thông qua đến cơ quan đánh giá, phê duyệt đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này để theo dõi, kiểm tra;

  c) Sau khi hoàn tất đông đảo các dự án kiểm soát an ninh môi trường theo đề nghị tại quyết định duyệt y đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết, gửi văn bản Con số hoàn tất phần đông các dự án đến cơ quan giám định, ưng chuẩn để kiểm tra theo dòng quy định tại Phụ lục 12 Thông tư này;

  d) Trường hợp mang đổi thay về nội dung so có đề án đã được phê chuẩn nhưng chưa đến mức phải lập lại Con số giám định ảnh hưởng môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định hiện hành, phải Thống kê bằng văn bản mang cơ quan giám định, phê chuẩn đề án bảo vệ môi trường chi tiết để xem xét và sở hữu ý kiến bằng lòng.

  hai. phận sự của cơ quan thẩm định, phê duyệt:

  a) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đề án bảo kê môi trường chi tiết do mình chuẩn y theo nội dung và tiến độ quy định tại quyết định phê chuẩn đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

  b) Trên cơ sở vật chất Báo cáo hoàn tất những dự án bảo kê môi trường của chủ cơ sở hoặc đến thời hạn hoàn tất những dự án bảo vệ môi trường theo đề xuất tại quyết định phê duyệt đề án bảo kê môi trường chi tiết, cơ quan giám định, ưng chuẩn tiến hành kiểm tra việc thực hành đề án kiểm soát an ninh môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền thẩm định, ưng chuẩn.

  c) Nội dung rà soát bao gồm: việc đầu cơ xây lắp, cải tạo, vận hành, hiệu quả xử lý của các công trình bảo kê môi trường và những giải pháp bảo kê môi trường; tiến độ thực hành theo quy định tại quyết định ưng chuẩn đề án.
  Bài viết được xem nhiều: hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này